top of page

הערה לפי תקנה 27 בנסח טאבו

הערה על ייעודם של מקרקעין

27. (א) לפי בקשת יושב ראש מוסד תכנון ירשום רשם הערה על הייעוד או על השימוש שנקבע למקרקעין פלונים מכוח חוק התכנון, או על הוראה של תכנית או תנאי בהיתר שניתנו לפי חוק התכנון.


(ב) בוטל הייעוד או השימוש שנרשם כאמור, או שונו הוראות של תכנית או תנאים בהיתר, יורה רשם, לפי בקשת מי שביקש את רישום ההערה, על מחיקתה.מהי הערה לפי תקנה 27:

הערה מכוח סעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, אשר נרשמת על הנכס לבקשת ועדת התכנון והבנייה, "שנועדה בדרך כלל למנוע סיכולו של הליך תכנוני*".


משמעות ההערה:

קביעת היעוד התכנוני של הנכס בהתאם לקבוע בתוכנית או בהיתר הבנייה, ומניעת או הגבלת חריגה מיעוד זה.


האם קיום ההערה ימנע רישום העסקה?

על פי נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין: ככלל ניתן לבצע עסקה במקרקעין בהם רשומה הערה לפי תקנה27, אלא אם מהמסמכים שהוגשו לרישום העסקה עולה באופן בולט שהעסקה או הפעולה שמבקשים לרשמה אינה תואמת ליעוד או לשימוש שנקבע להם כאמור בתקנה, במקרה זה לא יתאפשר

הרישום עד לקבלת הסכמה של מוסד התכנון שביקש את רישום ההערה.


* להרחבה ראו רע"א 1106/17 עיריית בני ברק נ. אוניברסיטת בר אילן


אין לראות בנאמר לעיל יעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על דעתו ובאחריתו בלבד.

37 צפיות
bottom of page