top of page

האם ניתן לבטל פסק דין שניתן בהעדר הגנה?


קיימים מקרים בהם עומדת לנתבע הזכות לבקש לבטל פסק דין שניתן בהעדר התייחסותו לטענות שהועלו נגדו בכתב התביעה.

קיימים מקרים בהם עומדת לנתבע הזכות לבקש לבטל פסק דין שניתן בהעדר התייחסותו לטענות שהועלו נגדו בכתב התביעה.מקרה שבו נתבע לא הגיש כתב הגנה או שכתב הגנה שהגיש נמחק, רשאי בית המשפט לפסוק על סמך כתב התביעה או לדרוש הוכחות מהתובע ולפסוק ללא שמיעת גרסת הנתבע. רשות זו עומדת לבית המשפט מכוח סעיף 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.


130. נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד.


ביטול פסק הדין


נתבע "שלא קיבל את יומו בבית המשפט", רשאי להגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגדו, וזאת בתוך 30 ימים, מיום המצאת פסק הדין לידו, זאת בהתאם לקבוע בסעיף 131 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

131. נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו; הוראה זו לא תחול על פנייה לבית המשפט לפי תקנה 33(ד).


משלוח הבקשה בזמן מביא לביטול פסק הדין?


הביטול אינו אוטומטי ונתון לשיקול דעתו של בית המשפט ובהתאם לתנאים שיקבע. בית המשפט יבחן, בין היתר, הסיבה שמנעה הגשת כתב הגנה בזמן, עוצמת טענות ההגנה וסיכוייה. לעניין זה ראו פסק דין בהליך רע"א 8570/21, דוד נ' עו"ד אפרים, קבע כבוד השופט ש' שוחט:


"8. הסמכות להורות על ביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד קבועה בתקנה 131 לתקנות שעניינה ביטול החלטות שניתנו במעמד צד אחד ובכלל זה פסק דין שניתן בהעדר הגנה (תקנה 130 לתקנות). בהקשר זה יש להבחין בין שני אפיקים אפשריים. הראשון – ביטול 'מחמת הצדק', השני – ביטול 'בשיקול דעת בית המשפט'. כאשר ההליך פגום מעיקרו ולא בוצעה המצאה כדין, יבוטל פסק הדין מבלי לייחס משקל לעוצמת טענות ההגנה ולסיכוייה. כאשר אין מחלוקת שבוצעה המצאה כדין, על בית המשפט להידרש לסיבת המחדל ולסיכויי ההצלחה של המבקש בהליך העיקרי..."חלפו 30 ימים מיום שקבלתם את פסק הדין?


גם בחלוף המועד הקבוע בדין להגשת בקשה לביטול, יתכנו מקרים שבהם יעתר בית המשפט לבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד. לדוגמה, בהליך רע"א 1990/22 חורי נ' בנאי, אפשר כבוד השופט עמית דיון מחודש בהליך על אף שעברה תקופה של כמעט שנתיים, מיום מתן פסק הדין בהליך.


"8. ...ברם, קריטריון נוסף שבו בית המשפט בוחן סכסוך בגלגול שלישי, הינו מניעת עיוות דין וקיומם של שיקולי צדק הדורשים את התערבותו של בית משפט זה. במקרה דנן, דומה כי קיים פער גדול בין הנזק הממשי שנגרם למשיבה לבין הסכום שנפסק לזכותה, והיה על בית משפט השלום לפעול על פי הרישא של תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 הקובעת כלהלן: נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד. בשל כך, נראה כי למערערת נגרם חוסר צדק שעולה כדי עיוות דין ויש להורות על השבת התיק לבית משפט השלום... ."


בקצרה

ישנם מקרים שבהם אפשר לבטל פסק דין שניתן ללא הגנה. הביטול לא נעשה באופן אוטומטי אלא בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט ועל פי התנאים שיקבע.


לכל שאלה או בירור, נשמח לעמוד לרשותכם.


אין לראות בנאמר לעיל יעוץ משפטי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על דעתו ובאחריתו בלבד.

14 צפיות
bottom of page